Cohabitac

Treballem per combatre l'exclusió residencial i els seus efectes

Som

Coordinadora

COHABITAC som la coordinadora de fundacions promotores i gestores d’habitatge social de lloguer de Catalunya.

Promotores Socials

Les fundacions que composem COHABITAC hem estat homologades com a Promotores Socials, d’acord amb l’article 51.2 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

En xifres

9500

Les fundacions que formem Cohabitac hem promogut prop de 10.000 Habitatges Socials

3000

Gestionem prop de 3.500 habitatges socials de lloguer social

%

Gestionem un 7% del parc d’habitatge social de lloguer de Catalunya

Les fundacions que formem Cohabitac tenim la capacitat operativa necessària per tal d’incrementar el parc de lloguer social en 1.000 habitatges/any, sempre que es donin les condicions necessàries.

Fem

Habitatge social

Contribuïm a incrementar un parc d’habitatges assequible i amb garantia d’estabilitat en el temps mentre vetllem per les necessitats socials i assistencials de qui més ho necessita.

Combatem l'exclusió

Treballem per combatre l’exclusió residencial i els seus efectes mitjançant la promoció, compra i gestió d’habitatges de lloguer social sota estrictes criteris de bones pràctiques.

Des de Cohabitac:

 • Interlocutem amb diferents administracions per tal de fer-los arribar una sola veu i impulsar projectes que, seguidament, adjudiquem entre les nostres fundacions associades en base a criteris d’idoneïtat.

 • Treballem per la configuració d’un marc legislatiu i fiscal propici per a la creació i gestió sostenible d’habitatge social de lloguer.

 • Propiciem sinergies i col·laboracions amb d’altres entitats, institucions i col·legis professionals. Hi compartim experiències, problemàtiques i propostes, amb l’objectiu de donar una resposta el més efectiva, integral i humanista possible a l’emergència habitacional.

 • Elaborem estudis i informes sobre la realitat de l’habitatge social de lloguer i plantegem i defensem propostes de millora en tots els àmbits que l’afecten.

 • Treballem per la sensibilització de l’opinió pública sobre la importància social de l’habitatge.

Des de les fundacions:

 • Promovem, comprem i gestionem habitatges per destinar-los a lloguer social sota paràmetres de bones pràctiques.

 • Promovem i gestionem habitatges de lloguer social i lloguer social assequible.

 • Promovem habitatges sobre sòls en cessió temporal (dret de superfície) i els posem de lloguer a 7€ per metre quadrat útil i mes (lloguer social assequible), i podríem fer-ho a 5’5€ per metre quadrat útil i mes (lloguer social) si les subvencions fossin les adequades.

 • Gestionem habitatges de lloguer molt social.

 • Principalment a través de l’obtenció de pisos buits o del mercat de segona mà, ja sigui comprant-los (generalment per tanteig i retracte) i rehabilitant-los o llogant-los i essent-ne concessionaris, generem habitatges de lloguer per a col·lectius en risc o situació d’exclusió als que realitzem tasques d’acompanyament i supervisió social.

 • En els casos en que aquests habitatges siguin d’inclusió, complementem aquest acompanyament amb el suport d’entitats especialitzades en les seves problemàtiques específiques (discapacitats, addiccions, violència de gènere, etc.).

Principis de gestió

Treballem sota criteris comuns de gestió per garantir l’eficiència i contribuir, tant com sigui possible, al progrés de les persones i a la seva millor convivència

Proximitat

Acompanyem als llogaters i les llogateres durant la seva estada, especialment en els casos de vulnerabilitat.

Quan cal, treballem en xarxa amb d’altres entitats o amb els serveis socials municipals.

Accessibilitat

Tots els habitatges promoguts per les Fundacions que integren COHABITAC són totalment accessibles per a persones amb discapacitat.

En el cas de discapacitats específiques, els habitatges promoguts per les Fundacions poden ser adaptats.

Estalvi

Treballem per a que cap habitatge estigui sense ocupar: potenciem al màxim la nova i ràpida ocupació.

Realitzem manteniments preventius de cada immoble per mantenir o millorar-ne les condicions d’habitabilitat.

Vetllem per reduir la rotació, tenint cura i preveient les situacions d’insuficiència econòmica.

Quan cal, treballem en xarxa amb d’altres entitats o amb els serveis socials municipals.

Tanteig i retracte

Fem el possible per rescatar als usuaris/es d’habitatges objecte de l’aplicació d’aquests processos.

Quan és possible, les entitats de Cohabitac adquirim aquests habitatges per a destinar-los al lloguer social.

Innovació

En col·laboració amb empreses especialistes, apliquem solucions tecnològiques per tal d’optimitzar la gestió i reduir el consum energètic i d’aigua.

Fem el possible per a que les promocions d’obra nova compleixin els criteris de la Qualificació Energètica A.

Treballem per reduir la pobresa energètica i la bretxa digital.

Adjudiquem obres de rehabilitació a empreses que treballen amb persones en risc d’exclusió social per augmentar l’eficiència social de la nostra acció.

Més sobre Cohabitac:

Salutació del president

Hem de seguir treballant, plegats, per un gran parc d'habitatge social de lloguer
Més

Presentació de Cohabitac

Som la coordinadora de fundacions promotores i gestores d’habitatge social de lloguer de Catalunya
Més

Fundacions integrants

Cohabitac som 12 fundacions amb capacitats i especialitzacions diverses sota un objectiu comú
Més

Projectes destacats

El més important de Cohabitac és la nostra acció
Més