Convenis

Conveni de cooperatives i fundacions amb l’ajuntament de Barcelona per promoure habitatge social assequible a la ciutat.

El passat divendres 27 de novembre es va signar el conveni marc per a la provisió d’habitatges destinats a lloguer assequible i cessió del dret d’ús (cohabitatge) mitjançant la constitució d’un dret de superfície a favor d’entitats socials sense ànim de lucre sobre solars i finques municipals de l’Ajuntament de Barcelona provinents del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge.

Els signants d’aquest conveni, a més de l’Ajuntament de Barcelona, són la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya (COHABITAC), la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, i l’Associació de Gestors de Polítiques i Habitatge Social de Catalunya, la GHS.

L’objectiu del conveni és establir els mecanismes necessaris perquè l’Ajuntament cedeixi de forma directa sòls i immobles a fundacions i cooperatives amb l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatge social i assequible a la ciutat de Barcelona.

Continguts

Presentació de propostes

Les fundacions que vulguin promoure habitatge social i assequible en lloguer a la ciutat de Barcelona a un solar municipal ja poden presentar les seves propostes, fins el proper 1 de març.

La informació sobre el conveni i els solars disponibles es pot obtenir als següents enllaços d’interès:

Quan una fundació estigui interessada en algun dels solars disponibles cal que enviï un mail a la següent adreça electrònica info@cohabitac.cat tot explicant la seva proposta i adjuntant la documentació oportuna.

Un conveni per promoure habitatge social i assequible

El passat mes de novembre es va signar el conveni per l’ampliació del parc públic d’habitatges en 1.000 pisos destinats al lloguer social i habitatge cooperatiu assequible en cessió d’ús (cohabitatge). El conveni va ser subscrit per l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i com a entitats signants la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya (COHABITAC). Del total d’habitatges es destinaran al voltant de un 40% a cooperatives en cessió d’ús i un 60% al lloguer assequible.

Seguint el model de ciutats com Viena, Amsterdam, Berlin i altres ciutats europees, aquest conveni és un marc de col·laboració público-privada-social per contribuir a donar resposta a les necessitats d’habitatge de la població de Barcelona. Això suposa una major celeritat en tràmits i processos, sempre garantint la titularitat pública del sòl i el seu desenvolupament per part d’entitats socials sense ànim de lucre, fundacions o cooperatives.

Existeixen diferents espais per a l’elaboració de les propostes:

  • Un primer per les promocions destinades a cessió d’ús. En aquest cas, la Federació de Cooperatives i la XES, rebran, avaluaran i seleccionaran una proposta per a cada solar de forma conjunta.
  • Un segon per les promocions destinades a lloguer i promogudes per Fundacions d’habitatge. En aquests cas, serà Cohabitac qui elaborarà les propostes adequades a cada solar.
  • I un tercer grup, també de promocions destinades a lloguer, i que poden ser promogudes per Fundacions o per Cooperatives de lloguer. En aquest cas, Cohabitac i la Federació de Cooperatives poden elaborar les propostes.

Valoració i assignació dels projectes

Cohabitac en el cas de promocions destinades a lloguer a desenvolupar per Fundacions (o Cohabitac + la Federació de Cooperatives d’habitatge en el cas de promocions de lloguer a desenvolupar per Cooperatives o Fundacions) realitzaran les propostes d’assignació d’acord amb els requisits establerts pel propi Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i el document adjunt de Criteris i Requisits, i les elevaran a la Taula de designació, una comissió formada per l’Ajuntament de Barcelona i per GHS que s’encarregaran de validar les propostes presentades per les entitats representatives i que les propostes s’ajusten als criteris i esperit del conveni.

La Taula de Designació i les entitats representatives vetllaran per tal que les propostes beneficiàries tinguin en compte criteris de millora energètica, celeritat i industrialització. També es valorarà la solvència tècnica i econòmica de l’entitat, la garantia que l’import de lloguer o cessió d’ús s’adeqüi als mòduls de l’habitatge protegit i la concentració de risc en relació als recursos propis i capacitat de cada entitat, entre d’altres elements.

Adjudicació dels habitatges promoguts

En cas d’estar interessats en ser usuaris finals d’aquests habitatges que es promouran podeu:

  • Per habitatges de lloguer: inscriure-us a la borsa d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, que serà el mitjà que s’utilitzarà per adjudicar els habitatges en arrendament.
  • Per habitatges en cessió d’ús: dirigir-vos directament a les diferents cooperatives promotores.

A mesura que avanci el desenvolupament del conveni i el de les diferents promocions, s’ampliarà la informació d’aquestes així com de les fundacions i cooperatives beneficiàries i les vies de contacte.