La funció social de l’habitatge

L'accés a l'habitatge és clau per aconseguir ciutats i societats sostenibles, segures i integradores

L’habitatge és imprescindible per al desenvolupament biològic (alberg, inclemències del temps…), personal (seguretat, benestar, intimitat…) i social (relacions de convivència, de veïnatge…) i és inseparable del progrés socioeconòmic: el seu accés és clau per aconseguir ciutats i societats sostenibles, segures i integradores.

L’habitatge és un dret fonamental recollit en la declaració universal dels drets humans i un servei d’interès general que ha de ser jurídicament segur en quant a la seva tinença, adaptat al programa familiar, de qualitat, sostenible ambientalment, accessible i assequible.

El funcionament adequat del mercat de l’habitatge és clau des de moltes perspectives com la macroeconòmica, la financera i la social. Quan els preus de l’habitatge, especialment els del lloguer, augmenten:

  • Molts col·lectius en resulten exclosos.
  • D’altres han de suportar una càrrega excessiva per a les seves rendes.
  • Es produeix un retard en la formació de llars per part dels joves que, de retruc, afecta negativament a taxa de natalitat.
  • Es dificulta la mobilitat laboral.
  • Augmenta la inversió de lloguer residencial, fet que deriva en un increment del preu de l’habitatge.

L’accés a l’habitatge és imprescindible per al desenvolupament biològic, personal i social i és inseparable del progrés socioeconòmic.

Més sobre l'habitatge social de lloguer:

La funció social de l'habitatge

L'accés a l'habitatge és clau per aconseguir ciutats i societats sostenibles, segures i integradores
Més

El problema del mercat lliure

Un 40% de les llars catalanes han de realitzar un sobreesforç per tal de pagar la quota de lloguer
Més

L'habitatge social de lloguer

L’habitatge social de lloguer dona resposta a qui no pot fer front als costos del mercat lliure
Més

La situació a Catalunya

Els habitatges de lloguer social de Catalunya representen només l’1,5% del total del parc
Més