La FMC i Cohabitac signen un acord marc per al foment de la provisió d’habitatges destinats a lloguer social

La Federació de Municipis de Catalunya i COHABITAC signen un acord marc per al foment de la provisió d’habitatges destinats a lloguer social sobre solars i finques municipals provinents del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge o de sòls dotacionals.

 

Els punts més destacats d’aquest acord són:

  • Promoure i facilitar la col·laboració entre Ajuntaments inclosos a la Federació de Municipis de Catalunya i Fundacions membres de la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social amb l’objectiu de potenciar la provisió d’habitatges de lloguer social als municipis, per tal que aquests assoleixin els objectius previstos a les polítiques públiques de suport a l’habitatge de protecció oficial, atès que el conjunt d’activitats vinculades amb la provisió d’habitatges destinades a polítiques socials es configura com un servei d’interès general per a assegurar un habitatge digne i adequat pera tots els ciutadans.
  • Per configurar jurídicament aquesta cessió de sòls es considera idònia la figura del dret de superfície, amb els terminis, drets, obligacions i resta de condicions que considerin adients els ajuntaments i fundacions signants en cada operació.
  • Donar suport jurídic i tècnic als ajuntaments inclosos dins la Federació de Municipis de Catalunya i a les Fundacions membres de COHABITAC per tal de facilitar la signatura d’acords que possibilitin la promoció d’habitatges de lloguer social sobre sòls o finques municipals provinents del patrimoni municipal de sòl i habitatge o de sòls dotacionals.
  • La Federació de Municipis de Catalunya i els Ajuntaments que formen part realitzaran les gestions necessàries amb la Generalitat de Catalunya i altres Administracions públiques per tal de facilitar l’assoliment dels objectius d’aquest acord, especialment per a la obtenció per part de les Fundacions d’ajuts públics per garantir la viabilitat econòmica de les promocions., entre ells els previstos als Plans de l’habitatge vigents.

 

Per a més informació:

Una notícia de: