Política de privacitat

1.- Introducció

A COHABITAC ens comprometem a protegir la informació personal que comparteix amb nosaltres ja que per a nosaltres és fonamental garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les seves dades personals, de conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 abril 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat i de protecció de dades pel que fa a la informació que ens brinda i així poder garantir-li que i) en qualsevol moment, podrà sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals sempre que es compleixin els requisits legals de protecció i conservació de dades, ii) ens comprometem al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal recopilats, el deure de guardar-los i de no comunicar-les a tercers, sense el consentiment exprés del titular dels mateixos, iii) hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, per garantir un nivell de seguretat adequat al risc detectat, i assegurar la seudonimización i el xifrat de dades personals així com la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

2.- Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

L’entitat responsable del tractament de les seves dades serà COHABITAC, NIF. G58888355. Domiciliada al C / Rull, 1 08001 Barcelona.

3.- Quines dades personals tractem i amb quina finalitat?

La recollida i l’ús de dades personals, a excepció dels casos descrits en l’apartat “processament de dades per permetre l’accés a la Web”, només són possibles si ens proporciona voluntàriament les seves dades personals. Això s’aplica per a les següents finalitats:

3.1 Sol·licitud Habitatge social

Les dades personals proporcionades en el curs de la seva sol·licitud d’habitatge social (la “Sol·licitud”) seran recollits, processats i utilitzats per tal de gestionar la seva petició i posterior estudi d’adjudicació, i amb la finalitat del manteniment de la relació contractual, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, així com l’enviament d’informació tècnica i operativa relacionada amb la sol·licitud, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent. En aquest sentit, l’informem que les seves dades personals juntament amb el resultat de possibles enquestes de satisfacció seran usats per avaluar la seva opinió i estudi del seu perfil particular, amb l’únic objecte de millorar els serveis per nosaltres prestats.
En el moment de realitzar la sol·licitud, també podrien sol·licitar dades personals d’altres membres de la unitat familiar. Per tant, li demanem que s’asseguri que aquesta informació es proporcioni amb el consentiment dels mateixos.

3.2 Videovigilància

COHABITAC disposa de sistemes de videovigilància en el seu parc d’habitatges amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones i béns que es troben en les instal·lacions i garantir l’òptima conservació de les mateixes.

Aquestes càmeres estan col·locades de forma fixa i visible, no emeten cap so i estan senyalitzades mitjançant els oportuns distintius de “zona videovigilada”. La seva instal·lació respecta en tot cas els drets a la intimitat i dignitat de les persones, siguin clients o empleats.
Les imatges enregistrades per aquestes càmeres de videovigilància es conservaran per part de COHABITAC pel temps que sigui legalment necessari, conservant aquelles el manteniment hagi estat sol·licitat per les administracions públiques o pels jutges i tribunals, i les que siguin necessàries per a la comprovació i acreditació de fets punibles o sancionables.

3.3 Enviament de comunicacions comercials

COHABITAC té implementada la present política de privacitat respecte a la informació que es brinda en acceptar les condicions per a l’enviament de comunicacions i informació comercial. L’usuari, en acceptar aquestes condicions, consenteix expressament, a través d’aquesta acció afirmativa, en la incorporació de les seves dades personals de contacte en els nostres sistemes i en el seu ús per a les següents finalitats (veure Política de comunicacions comercials).

3.4 Processament de dades per permetre l’ús del lloc web

Quan visiti qualsevol dels nostres llocs web, recollim les dades necessàries perquè pugui accedir-hi (dades d’ús). Això inclou la seva adreça IP i dades sobre l’inici, el final i el tema del seu ús del lloc web, així com possiblement dades d’identificació (per exemple, les seves dades d’inici de sessió si es registra a l’àrea privada). Aquestes dades es fan servir per a la provisió i el disseny del servei basat en les necessitats de cada usuari i s’eliminen tan aviat com ja no es necessiten.

El nostre lloc web conté enllaços a operadors de xarxes socials (per exemple, Facebook, XING, Google Plus, LinkedIn, Twitter, etc.). Aquestes xarxes socials són operades exclusivament per tercers. Si segueix els enllaços, la informació pot ser transmesa a aquests tercers. Per conèixer el propòsit i l’abast de la recopilació de les seves dades per les xarxes socials i el tractament ulterior local, així com els seus drets i la manera de protegir la seva privacitat, s’ha de posar en contacte amb les respectives polítiques de privacitat dels mateixos operadors.

Per a més informació sobre l’ús de cookies, consulteu la nostra política de cookies.

3.5 Altres finalitats de tractament

Per a qualsevol altre tractament que no sigui l’esmentat en els apartats anteriors, COHABITAC, en tot moment, requerirà del seu consentiment exprés i inequívoc. Així, per quan es projecti el tractament ulterior de dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van recollir, es proporcionarà, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquest altre cap ia qualsevol informació addicional pertinent de manera que l’usuari pugui expressar el seu consentiment exprés i inequívoc.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és, en relació amb les finalitats de sol·licitud d’habitatge oficial, el compliment per part de COHABITAC de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de l’dret a l’habitatge.

5.- A qui comuniquem les seves dades personals?

No se cediran dades a tercers excepte si vostè ha donat el seu consentiment exprés i inequívoc prèviament, o per obligació o decisió legal o la consecució d’un interès legítim de la companyia, d’un tercer o de vostè mateix. No obstant això, les seves dades podran ser comunicades a terceres parts com ara, i) Entitats financeres; ii) Entitats de detecció i prevenció de frau; i iii) Proveïdors de serveis tecnològics. Aquesta comunicació es durà a terme per a la correcta d’execució de les finalitats descrites en l’apartat Finalitat de la recollida, processament i ús de dades personals de la present política.

6.- Quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals obtingudes durant la sol·licitud d’habitatge social es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts i durant un termini màxim de cinc any després de l’extinció de la mateixa.

7.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’informem que té dret, de forma gratuïta i en la mesura que es compleixin els requisits legals, a obtenir confirmació sobre si en COHABITAC tractem dades personals que el concerneixen, o no. Com persona interessada té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per motius legítims imperiosos.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. COHABITAC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En totes les comunicacions el propòsit sigui la remissió de publicitat podrà exercir el seu dret d’oposició. En la mesura que hagi atorgat el consentiment de protecció de dades, podrà revocar-lo en qualsevol moment amb efecte per al futur.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació, portabilitat i supressió podrà dirigir-se per escrit amb la referència “Drets RGPD”, a l’adreça Avinguda del Maresme, 70 BIS, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, o bé mitjançant correu electrònic dirigit info@cohabitac.cat.

8.- Qui pot exercir els reclamacions?

L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).